חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יונה החסיד מגירונדי
תאריך הילולא: כ''ח חשון מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה

טולדו [טוליטולה].

אביו: ר' אברהם.
מוריו: ר' משה בן נחמן [הרמב"ן], ר' שלמה ממונפלייר, ר' שמואל בר שניאור.
מתלמידיו: הרשב"א.

נולד בגירונדי, כיהן כרב בטולדו (ספרד) והעמיד תלמידים רבים. השיא את בתו לר' שלמה (בנו של הרמב"ן).
לחם נגד הפילוסופים והעוסקים בחוכמות אחרות וציוה לבער ספרים אלה. התנגד ללימוד בספרי הרמב"ם ובמיוחד בספר "מורה נבוכים" אולם לאחר שריפת התלמוד ראה בכך עונש על שגרם בעקיפין לשריפת ספרי הרמב"ם והתחרט על שפגע בכבוד הרמב"ם. בכדי לכפר על שזלזל בדברי הרמב"ם עבר מעיר לעיר והודיע ברבים כי חטא לה' ולר' משה בן מימון, החליט לעלות לארץ ישראל להשתטח על קברו של הרמב"ם ולבקש את מחילתו אולם טרם הספיק לבצע את החלטתו חלה ובשנת ה'כ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אגרת התשובה.
• חידושי הש"ס.
• ספר היראה.
• עליות דרבנו יונה: על מסכת בבא בתרא.
• שערי תשובה.
• תר"י (תלמידי רבנו יונה): פירושו
על הרי"ף במסכת ברכות שליקטו תלמידיו.